top of page

תו נכה

כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה?

מי שדרגת הנכות שלו מגיעה ל 60% לפחות והתנועה שלו בדרכים עשויה לערער את המצב הבריאותי שלו זכאי לתו נכה. כמו כן, נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.


כיצד מוציאים תו נכה?

ישנם קריטריונים שונים המהווים בסיס לקביעת הזכאות ולאישור הבקשה.

ככלל, בקשה להנפקת תג חניה לנכה יכול להגיש אדם הסובל ממחלה או מחלות שבגינן הוא מתקשה ללכת, התנועות שלו מסוכנות לבריאותו, או שהינו מרותק לביתו – זאת בכפוף לדוחות רפואיים עדכניים.

למשרד הרישוי ישנה רשימת הנחיות, הכוללת את כל הליקויים שבגינם ניתן לקבל את הזכאות עבור תג נכה. את הבקשה יש להגיד למשרד הרישוי באמצעות טפסים פיזיים או דיגיטליים.

למשרד הרישוי אין ועדה רפואית הבודקת פיזית את מבקש התג, לפיכך הוא מסתמך על מסמכים בלבד.


מה מקנה תו נכה?

זכויות תו נכה באות לידי ביטוי משמעותי בכל הקשור לחניה –  תג החניה מאפשר חניה במקומות אשר מיועדים לנכים ואף בכאלה שהחניה אסורה בהם, זאת במידה ומתקיימים תנאים מסוימים שקבועים בחוק החניה לנכים והרציונל המוביל שלהם הוא אי הפרעה לתנועה.

במסגרת הזכאות לתג חניה יקבלו הזכאים: תג חניה לרכב אשר ניתן לשימוש בעד 2 רכבים, פטור מתשלום אגרת הרישוי השנתית והטבות בתשלום על חניה.

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page